Anasayfa .Net Core Ortamında MediatR Pipeline Geliştirelim
Gönderi
Iptal et

.Net Core Ortamında MediatR Pipeline Geliştirelim

Merhaba arkadaşlar,

Bugün MediatR kapsamında gerçekleştirilen her bir istek için oluşturduğumuz genel yapıları (validation, logging vb) daha merkezi bir sisteme nasıl taşırız gibi soruların cevaplarına değineceğim. Genel tanımı yaptıktan sonra .NET Core ortamında bir uygulama geliştireceğiz. 

MediatR kütüphanesinin ne işe yaradığını bilmiyorsanız buradaki yazımı okuyabilirsiniz.

Pipelines

Bir uygulamaya istek attığımız her isteğimize(request) karşın bir yanıt (response) döner. Yalnız bu request - response döngüsünde farkında olunmayan bir kısım var, pipelines. Pipelines sayesinde gönderilen istek birtakım operasyonlardan geçirilir ve eğer bir sıkıntı yoksa döngüye devam edilir. Bir problem meydana gelirse istek geri çevrilir ve response döndürülür. Aşağıda .NET Core pipeline mimarisinin yapısını görmektesiniz.

 .Net Core Pipeline Mimarisi

.Net Core Middleware PipelineRequest ile gönderilen objeyi validasyondan geçirmek istediğimizi varsayalım. Bunun üstesinden nasıl gelirdik? Muhtemelen RequestHandler sınıfımız içerisinde aşağıdakine benzer bir kod yazar ve bu şekilde işlemin üstesinden gelirdik. Ancak çok fazla sınıfınızın olduğunu ve her seferinde bu kodu yazmak zorunda kaldığınızı düşünün. 

1
2
3
4
5
...
var result = validator.Validate(entity);
if (result.Errors.Any())
	return Task.FromResult<IResult>(new ErrorResponse(result.Errors.First().ErrorMessage));
...

Bunun yerine Pipelines ile her request için belli operasyonları geliştiren bir merkezi yapı oluşturarak daha temiz, daha güvenli, daha verimli bir çalışma ortamı elde edebiliyoruz.


Tanımı yaptığımıza göre yavaştan yapacağımız uygulama için hazırlıklara başlayalım. Öncelikle Domain katmanına gidelim ve Entities klasörü altında veritabanındaki tabloları temsil eden sınıfları oluşturalım.

Ayrıca asıl konudan sapmamak adına ayrıntılı bir şekilde oluşturduğum yapıları göstermeyeceğim. Yazının sonunda projenin linkini bulabilirsiniz.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
public class BaseEntity
{
  public int Id { get; set; }
}

public class Note : BaseEntity
{
  public string Title { get; set; }
  public string Content { get; set; }
  public bool IsStarred { get; set; }

  //Relationship
  public Tag Tag { get; set; }

  public Note(string title, string content, bool isStarred)
  {
    Title = title;
    Content = content;
    IsStarred = isStarred;
  }
}

public class Tag : BaseEntity
{
  public string Name { get; set; }
  public string Description { get; set; }

  //Relationship
  public ICollection<Note> Notes { get; set; }
}

MediatR tarafında kullanacağımız request’e yanıt niteliğindeki response sınıfını oluşturalım.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
namespace CleanArch.Domain.Common
{
  public class AppResponse
  {
    public bool IsSucceed { get; internal set; }
    public string Message { get; internal set; }
    public int StatusCode { get; internal set; }

    public AppResponse(bool isSucceed, string message, int statusCode)
    {
      IsSucceed = isSucceed;
      Message = message;
      StatusCode = statusCode;
    }
  }

  public class ErrorResponse : AppResponse
  {
    public ErrorResponse(string Message) : base(false, Message,400) { }
  }

  public class SuccessResponse : AppResponse
  {
    public SuccessResponse(string Message) : base(true, Message,200) { }
  }
}

Application katmanına gelelim ve gerekli interface ve repository tanımlamalarını Interfaces klasörü altında gerçekleştirelim.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
public interface IBaseRepository<T> where T:BaseEntity
{
  T Get(int id);
  void Add(T entity);
  void Update(T entity);
  void Delete(int Id);
  List<T> GetAll(Expression<Func<T, bool>> filter = null);
}

public interface INoteRepository:IBaseRepository<Note>
{
  List<Note> GetAllByContent(string content);
  List<Note> GetAllByTag(string name);
}

public interface ITagRepository:IBaseRepository<Tag>
{
  List<Tag> GetAllByDescription(string description);
}

Aynı katman içerisinde Validations için bir klasör oluşturalım ve içerisine ilgili event ile alakalı validasyon kurallarımızı yazalım. Aşağıda örnek olarak CreateNoteValidator kodları bulunmakta.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
namespace CleanArch.Application.Validations.DeleteEvent
{
  public class CreateNoteValidator:AbstractValidator<CreateNoteCommandRequest>
  {
    public CreateNoteValidator()
    {
      RuleFor(pred => pred.Content)
        .MinimumLength(1)
        .MaximumLength(500)
        .NotEmpty()
        .Configure(rule => rule.MessageBuilder = _ => ValidationMessages.Note_Content_Length_Error);

      RuleFor(pred => pred.Title)
        .MinimumLength(1)
        .MinimumLength(25)
        .NotEmpty()
        .Configure(rule => rule.MessageBuilder = _ => ValidationMessages.Note_Title_Length_Error);
    }
  }
}

Configure metodu sayesinde zincirleme kurallarda tek bir mesaj dönmesini sağlayabiliyoruz.

Features klasörü oluşturalım ve CommandHandler ile QueryHandler sınıflarımızı MediatR aracılığıyla oluşturalım. Örnek olarak CreateNoteCommandHandler sınıfımız aşağıdaki gibi görünmektedir.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
namespace CleanArch.Application.Features.Commands.CreateEvent
{
  public class CreateNoteCommandRequest : IRequest<AppResponse>
  {
    public string Title { get; set; }
    public string Content { get; set; }

    public CreateNoteCommandRequest(string title, string content)
    {
      Title = title;
      Content = content;
    }
  }
  public class CreateNoteCommandHandler : IRequestHandler<CreateNoteCommandRequest, AppResponse>
  {
    private readonly IMapper mapper;
    private readonly INoteRepository noteRepository;
    public CreateNoteCommandHandler(IMapper mapper, INoteRepository noteRepository)
    {
      this.mapper = mapper;
      this.noteRepository = noteRepository;
    }

    public async Task<AppResponse> Handle(CreateNoteCommandRequest request, CancellationToken cancellationToken)
    {
      var note = mapper.Map<Domain.Entities.Note>(request);
      noteRepository.Add(note);
      return await Task.FromResult<AppResponse>(new SuccessResponse(ResultMessages.CREATED_NOTE_SUCCESSFULLY));
    }
  }
}

Fark ettiyseniz herhangi bir validasyon işlemine tabi tutmuyoruz. Bunun gibi işlemleri pipeline sayesinde kontrol ediyor olacağız.

Yazımızın en önemli kısmına geldik. Behaviours klasörü altında ValidationBehaviour adlı bir sınıf oluşturalım ve pipeline oluşturmaya yavaştan başlayalım.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
public class ValidationBehaviour<TRequest, TResponse> : IPipelineBehavior<TRequest, TResponse> 
  where TRequest : IRequest<TResponse>
  where TResponse: AppResponse
{
  private readonly IEnumerable<IValidator<TRequest>> _validators;

  public ValidationBehaviour(IEnumerable<IValidator<TRequest>> validators)
  {
    _validators = validators;
  }

  public async Task<TResponse> Handle(TRequest request, CancellationToken cancellationToken, RequestHandlerDelegate<TResponse> next)
  {
    if (_validators.Any())
    {
      var context = new ValidationContext<TRequest>(request);

      var validationResults = await Task.WhenAll(
        _validators.Select(v =>
          v.ValidateAsync(context, cancellationToken)));

      var failures = validationResults
        .Where(r => r.Errors.Any())
        .SelectMany(r => r.Errors)
        .ToList();

      if (failures.Any())
        return (TResponse)await Task.FromResult<AppResponse>(new ErrorResponse(failures.First().ErrorMessage.ToString()));
    }
    return await next();
  }
}
 • Pipeline olması için IPipelineBehaviour interface’inden türetiyoruz
  1. ve 3. satırda bize gelen response ve request için kısıtlamalar getirerek dönecek ve gelecek veriyi belirtiyoruz.
 • Constructorda bu request’i kontrol edecek tüm validator sınıfları için bir dependency injection uyguluyoruz.
  1. satırda validator sınıfımız var mı diye kontrol ediyoruz. (GetAll isteği de yapılmış olabilir)
 • 16.satır ile 20.satırlar arasında bu request’e ait validator sınıflarının validate fonksiyonunu çağırarak validation response elde ediyoruz.
  1. satır ile 28. satırlar arasında response içerisindeki hataları kontrol edip eğer varsa ErrorResponse modelini ilk hata mesajı ile beraber döndürüyoruz.
  1. satırda eğer validasyona ihtiyacı olmayan bir request ise bir sıkıntı olmadığını belirterek operasyonun devam etmesini sağlıyoruz.

Hazır elimiz değmişken gelen isteğin türü ve istekle gelen parametreleri incelememiz açısından LoggingBehaviour sınıfını da oluşturalım.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
public class LoggingBehaviour<TRequest, TResponse> : IPipelineBehavior<TRequest, TResponse>
  where TRequest : IRequest<TResponse>
{
  private readonly ILogger<LoggingBehaviour<TRequest, TResponse>> _logger;
  public LoggingBehaviour(ILogger<LoggingBehaviour<TRequest, TResponse>> logger)
  {
    _logger = logger;
  }
  public async Task<TResponse> Handle(TRequest request, CancellationToken cancellationToken, RequestHandlerDelegate<TResponse> next)
  {
    //Request
    _logger.LogInformation($"Executing {typeof(TRequest).Name} operation...");
    Type myType = request.GetType();

    //Get request values
    IList<PropertyInfo> props = new List<PropertyInfo>(myType.GetProperties());
    foreach (PropertyInfo prop in props)
    {
      object propValue = prop.GetValue(request, null);
      _logger.LogInformation("{Property} : {@Value}", prop.Name, propValue);
    }

    var response = await next();
    //Response
    _logger.LogInformation($"Response Type : {typeof(TResponse).Name}");
    return response;
  }
}
 • Pipeline olması için IPipelineBehaviour interface’inden türetiyoruz
  1. ve 3. satırda bize gelen response ve request için kısıtlamalar getirerek dönecek ve gelecek veriyi belirtiyoruz.
 • Constructorda tüm operasyonlara loglara dökmek için bir dependency injection uyguluyoruz.
  1. satırda gelen request’in typeof aracılığıyla tipini bulup metot adını logluyoruz.
  1. ve 22. satırlar arasında Reflection ile gelen request’e ait property’lerin içeriğini ve türlerini loglayabiliyoruz.
 • Son olarak geri dönüş değeri olarak belirttiğimiz response modelimizi logluyoruz ve operasyonun devam etmesini sağlıyoruz.

Artık Behaviour sınıflarımızı yazdığımıza göre bunları inject edelim ve API tarafındaki testlerimizi yapalım.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
public static void AddApplicationServices(this IServiceCollection services)
{
  services.AddAutoMapper(typeof(GeneralProfile));
  services.AddValidatorsFromAssembly(Assembly.GetExecutingAssembly());
  services.AddMediatR(Assembly.GetExecutingAssembly());

  services.AddTransient(typeof(IPipelineBehavior<,>), typeof(ValidationBehaviour<,>));
  services.AddTransient(typeof(IPipelineBehavior<,>), typeof(LoggingBehaviour<,>));
}

Presentation katmanında yani bizim projedeki API katmanında startup.cs üzerinde birkaç ayar yapmamız gerekiyor.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
public Startup(IConfiguration configuration)
{
  Configuration = configuration;
}

public IConfiguration Configuration { get; }

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{
  ...
  services.AddPersistenceServices(Configuration);
  services.AddApplicationServices();
  ...
}

// This method gets called by the runtime. Use this method to configure the HTTP request pipeline.
public void Configure(IApplicationBuilder app, IWebHostEnvironment env)
{
  ...
  app.UseOpenApi();
  app.UseSwaggerUi3();
  ...
}

API dökümantasyonunu oluşturacağımız Swagger için de çeşitli ayarlar yapmış bulunmaktayız. Swagger hakkında kendinizi eksik hissediyorsanız buradaki yazımdan bilgilenebilirsiniz. Startup tarafındaki ayarlamalarımızı yaptığımıza göre Controller tarafını kodlamaya başlayabiliriz. Aşağıda asıl konudan kopmamak adına HttpPost metotlarını görmektesiniz.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
[ApiController]
[Route("api/notes")]
public class NoteController : ControllerBase
{
  public readonly IMediator mediator;
  public NoteController(IMediator mediator)
  {
    this.mediator = mediator;
  }

  /// <summary>
  /// Create a Note
  /// </summary>
  /// <param name="request">Note Model</param>
  /// <returns></returns>
  [ProducesResponseType(StatusCodes.Status200OK)]
  [ProducesResponseType(StatusCodes.Status400BadRequest)]
  [HttpPost]
  public async Task<IActionResult> Create([FromBody] CreateNoteCommandRequest request)
  {
    var result = await mediator.Send(request);
    if (result.IsSucceed == false)
      return BadRequest(result.Message);
    return Ok(result);
  }
}

[Route("api/tags/")]
[ApiController]
public class TagController : ControllerBase
{
  public readonly IMediator mediator;

  public TagController(IMediator mediator)
  {
    this.mediator = mediator;
  }
  
  /// <summary>
  /// Create a Tag
  /// </summary>
  /// <param name="request">Tag Model</param>
  /// <returns></returns>
  [ProducesResponseType(StatusCodes.Status200OK)]
  [ProducesResponseType(StatusCodes.Status400BadRequest)]
  [HttpPost]
  public async Task<IActionResult> Create([FromBody] CreateTagCommandRequest request)
  {
    var result = await mediator.Send(request);
    if (result.IsSucceed == false)
      return BadRequest(result.Message);
    return Ok(result);
  }
}

Şimdi programımızı logları görmek açısından IIS Express üzerinden değil de CleanArch.API üzerinden başlatalım ve bir tane geçerli request objesi gönderelim ve logları gözlemleyelim. Sonrasında ise geçersiz bir request objesi gönderelim ve ValidationBehaviour sınıfını gözlemleyelim.

Postman Çıktısı

Veri başarıyla eklendi, şimdi loglarımızı inceyelim. Bakalım nasıl bir çıktı verdi?

Log Çıktısı

Gördüğünüz gibi hangi request’in gönderildiği, hangi property’nin hangi değere sahip olduğu ve response türü gibi özellikleri yazdırabildik. Şimdi geçersiz bir request objesi gönderelim ve response modelini inceleyelim ve yazımızı sonlandıralım.

 Validation Çıktısı

Evet, RequestHandler sınıfımızda herhangi bir validasyon kodu yazmasak da ValidationBehaviour sınıfı request objesi için bizim yerimize response döndü.


Bu yazımda pipeline nedir, tam olarak ne işe yarar ve MediatR implementasyonu nasıl gerçekleştirilir gibi soruların cevaplarını vermeye çalıştım.

Projeyi tam anlamıyla incelemek için github linkine buradan ulaşabilirsiniz.

Okuduğunuz için teşekkür ederim. Bir sonraki yazıda görüşmek dileğiyle.

This post is licensed under CC BY 4.0 by the author.